Общи условия за ползване
НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ "IVELINABOBEVSKI.COM"

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в тях наименования с главна буква имат следните значения:

Уебсайт“ е интернет страницата на команията намираща се на интернет адреса "https://ivelinabobevski.com"

Доставчик“ е дружеството "ХЕНДКРАФТС.БГ" ЕООД, ЕИК: 204097340 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Р.Алексиев“ № 21, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2.

Клиент“ е всяко лице, посещаващо и използващо Уебсайта, включително за целите на закупуването на стоки посредством системата за електронна търговия.

Заначтчийницата“ означава ателието на Доставчика, находящо се в гр. Тетевен, 5700, ул. "Иван Вазов" № 83.

Електронен магазин“, „Система за електронна търговия“ или „Онлайн магазин“ е интегрираната система за електронна търговия на Доставчика, достъпен чрез Уебсайта.

Договор за продажба” е договор за продажба на стоки, сключен между Доставчика и Клиента, при прилагане на настоящите Общи условия.

Стока” или „Стоки” са стоките или артикулите, предлагани от Доставчика посредством системата за електронна търговия.

 1. Предмет

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Доставчика и неговите Клиенти при използването на Уебсайта и при покупката на стоки посредством Електронния магазин, достъпен чрез Уебсайта.

С използването на Уебсайта и/или с изпращането на поръчка за доставка на Стоки посредством Онлайн магазина Клиентът дава своето съгласие за прилагането на тези Общи условия в тяхната цялост и потвърждава, че е прочел Общите условия и се задължава да ги спазва.

Всеки Клиент, който не е съгласен с разпоредбите на тези Общи условия, няма право да използва Уебсайта и Онлайн магазина.

 1. Изменения на Общите условия

Доставчикът си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта, нямат обратно действие и ще се прилагат само за последващи поръчки на Стоки и/или последващи посещения на Уебсайта.

Клиентът е длъжен, преди всяка поръчка на Стоки от Онлайн магазина, да се запознае внимателно с актуалната версия на Общите условия, публикувана на Уебсайта.

 1. Защита на личните данни

Личните данни на Клиента се предоставят доброволно от него при изпращане на поръчка посредством Онлайн магазина и ще бъдат използвани единствено за целите на обработване на поръчката, за изпълнение на съответния Договор за продажба и за уведомяване за новини или нередности, свързани с Уебсайта и/или с Онлайн магазина. Личните данни на Клиента няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тези цели, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

Всеки Клиент има право на достъп до личните данни, обработвани от Доставчика, както и да иска коригиране на тези данни по установения от Закона за защита на личните данни ред посредством изпращане на писмено заявление със съответното искане до Доставчика на адрес: гр. София, ул. „Р. Алексиев“ № 21, ап. 2, Получател: „ХЕНДКРАФТС.БГ“ ООД.

 1. Приложимо право

По отношение на всички въпроси, които не са уредени с настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Всички спорове във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящите Общи условия и на Договора за продажба ще бъдат решавани по взаимно споразумение между страните, а ако такова споразумение е невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния съд в град Пловдив.

 

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 1. Авторски права

Съдържанието на Уебсайта, включително търговските марки, лога и наименования, базите данни, изображения, графики, текстове, снимки, аудио и видеоматериали и цялата информация, публикувана на Уебсайта, включително графичното му оформление, са изключителна собственост и/или обект на авторско право на Доставчика или на неговите партньори/доставчици. Всяко използване, копиране, изменение, имитиране, възпроизвеждане или разпространение на съдържанието на Уебсайта или на графичното му оформление под каквато и да е форма, без изричното съгласие на Доставчика, е забранено и ще се счита за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика и/или на неговите партньори/доставчици.

Доставчикът си запазва правото да променя във всеки един момент Уебсайта и Онлайн магазина във връзка с поддържането, развитието и/или подобряването на качеството и съдържанието им. Доставчикът може по свое собствено усмотрение да публикува електронни препратки (линкове) към други сайтове и рекламни банери от всякакъв вид, при спазване на действащото законодателство.

 1. Право на ползване

Клиентът може да разглежда и използва Уебсайта, платформата за онлайн продажби на Онлайн магазина и тяхното съдържание единствено за лична употреба.

Клиентът няма право да използва Уебсайта по какъвто и да е начин, който може да причини вреди на Уебсайта, да затрудни, да заблуди или да наруши правата на останалите Клиенти или посетители на Уебсайта, да измени или да премахне цялото или част от съдържанието на Уебсайта или по друг начин да увреди или да окаже неблагоприятно влияние върху функционирането и достъпността на Уебсайта.

Клиентът няма право да заобикаля мерките за техническа защита на Уебсайта, да използва Уебсайта или съдържанието му за разпространяване на компютърни вируси, троянски коне, шпионски софтуер или друг вид зловреден софтуер, както и за извършването на каквито и да е противозаконни действия.

Клиентът също така няма право да използва автоматизирани системи за изтегляне (download) на каквато и да било информация от Уебсайта, да претоварва умишлено Онлайн магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood) или без изрично писмено разрешение на Доставчика да ползва моментни снимки (screenshots) на Уебсайта, директни връзки към мултимедия като снимки, видео клипове, текстова или каквато и да е друга информация или данни намиращи се на сървърите на ХЕНДКРАФТС.БГ ООД

 1. Свързани уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа препращания към други уебсайтове. Доставчикът не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други уебсайтове информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези уебсайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния уебсайт.

 1. Достъпност. Ограничение на отговорността

Доставчикът не гарантира непрекъсната достъпност на Уебсайта и на Онлайн магазина. Доставчикът може по всяко време, временно или постоянно, да променя или да прекъсва целия или част от Уебсайта и Онлайн магазина с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения, и/или промени. Доставчикът и неговите служители не носят отговорност за каквито и да е загуби, вреди, щети или разходи, причинени от прекъсвания, прекратяване на ползването или неточност на съдържанието на Уебсайта, освен ако те са резултат от виновни действия от страна на Доставчика.

Доставчикът не отговаря за съвместимостта на Уебсайта и/или на Онлайн магазина с крайните устройства използвани от Купувача. 

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПРОДАЖБИ НА СТОКИ

Онлайн магазинът предоставя възможност на Клиента да подаде електронна (онлайн) поръчка за закупуване на определена Стока, която да бъде доставена с куриер до посочен от Клиента адрес. Конкретните условия и реда за сключване на Договор за продажба на такива Стоки чрез Онлайн магазина са описани в настоящата глава III от Общите условия.

 1. Регистрация на Клиента

За да използва Онлайн магазина Клиентът не е дължен да бъде регистриран в Уебсайта. Регистрацията е безплатна и доброволна и се извършва посредством попълването на полетата на регистрационната форма, предвидена в Уебсайта. Попълването на всички полета,  отбелязани със звездичка (*), е задължително. При реализиране на поне една поръчка, за Клиента автоматично се създава потребителски профил, който е достъпен по всяко време и позволява проследяване от Клиента на неговите активни поръчки.

При регистрацията си Клиентът е длъжен да въведе актуални и точни данни за своята самоличност, адрес и контакти. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на която и да е поръчка, направена от Клиента, в случай, че въведените при регистрацията данни на Клиента са неактуални, непълни или неточни.

Клиентът има право да промени регистрираните от него данни. Промяната на данните не засяга поръчки в процес на изпълнение, които вече са потвърдени от Доставчика и които ще бъдат изпълнени съгласно данните, валидни към датата на потвърждаване на поръчката.

Клиентът е изцяло отговорен за запазване на поверителността на своето потребителско име и парола за достъп до Уебсайта. Всички изявления и поръчки, направени от което и да е лице посредством профила на Клиента, ще се считат за направени от Клиента.

 1. Описание на Стоките. Наличност

Описание на основните характеристики на всяка една Стока съобразно вида й, заедно със снимков материал, е налично в съответната страница от Уебсайта за представяне на конкретната Стока.

Доставчикът се стреми да поддържа актуална информацията относно Стоките и тяхната наличност. Въпреки това, в отделни изолирани случаи, като примерно при няколко последователни или едновременни поръчки на една и съща Стока от различни Клиенти, е възможно количествата на определена Стока да бъдат изчерпани и това все още да не е отразено в Уебсайта. Клиентът ще бъде своевременно уведомен от Доставчика при наличие на такова обстоятелство на посочения от него телефон или електронен адрес, като при възможност ще му бъдат предложени алтернативни артикули или друга дата на доставка. В никакъв случай Доставчикът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, причинени от изчерпване на количествата на определена Стока.

 1. Цени на Стоките. Начин на плащане

Единичните цени на Стоките са посочени в Уебсайта, в страницата от Уебсайта за представяне на конкретната Стока. Всички цени са в български лева и, ако не е изрично предвидено друго, включват стойността на опаковката на съответната Стока. Превалутирането в други валути, чрез съответните функционални модули на Онлайн магазина, е информативно и необвързващо Доставчика. 

В случаите, когато определена Стока е с намалена цена, наред с редовната единична цена на Стоката в Уебсайта се посочва и нейната намалена цена.

Доставчикът има правото да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява Клиентите за това. За избягване на съмнение, Клиентът е длъжен да заплати единствено цената на поръчаните от него Стоки, която е била актуална към момента на подаване на поръчката.

Крайната цена, дължима от Клиента за всяка една поръчка, включва цената на поръчаните Стоки и не включва разходите за тяхната доставка. Разходите за доставка се поемат от Клиента. Ако общата цена на поръчаните Стоки надвишава определена сума, изрично посочена в Уебсайта, разходите за доставка се поемат от Доставчика. В случая, тази сума е определена за поръчки на стойност над 100 лв.  (без включени разходи за доставка).

Дължимата от Клиента крайна цена, при условията на избран наложен платеж, се заплаща в брой на куриера при получаване на пратката с поръчаните Стоки. 

При всички други начини на плащане, заплащането е предварително и предхожда започването на изработката на поръчаните стоки.

 1. Поръчка на Стоки. Сключване на Договор за продажба

Поръчката на Стока се извършва посредством избор на вид, количество, цвят и други опции, налични в Уебсайта, и посредством попълването на съответната регистрационна форма в Уебсайта.

При попълване на регистрационната форма Клиентът е длъжен да посочи актуална и пълна информация, позволяваща установяването на обратна връзка от страна на Доставчика и правилно извършване на доставката. Посочването на неточна или непълна информация прави поръчката невалидна и необвързваща за Доставчика.

Поръчката се счита за направена с кликване от Клиента върху бутона „Поръчай“. Със завършването на поръчката по този начин Клиентът потвърждава, че вече се е запознал с настоящите Общи условия и с нужната му информация за сключване на Договора за продажба, както и че се съгласява да бъде обвързан от Договора за продажба.

Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на електронно (имейл) съобщение на посочения от Клиента адрес на електронна поща. Доставчикът има право да откаже да изпълни поръчка, в случай, че поръчаната Стока не е налична.

С потвърждението на поръчката от страна на Доставчика се счита, че Договорът за продажба е сключен и обвързва Доставчика и Клиента по смисъла на българското законодателство.

В случай на допусната печатна грешка в посочената на Уебсайта цена или в описанието на поръчаната Стока, Клиентът ще бъде уведомен по телефона в рамките на един работен ден след получаване на поръчката, при което ще има възможност да се откаже от направената поръчка.

 1. Доставка на Стоки 

Поръчаните от Клиента и потвърдени от Доставчика Стоки се доставят с куриер до адреса, указан в поръчката, и в подходяща за вида им опаковка. Доставки с наложен платеж се извършват единствено на територията на Република България.

Доставката се извършва в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката, в работно време и в периода от 09:00 часа до 18:00 часа. Срока за доставка може да бъде удължен поради независещи от Доставчика обстоятелства.

В случай, че Клиентът не бъде намерен на адреса, посочен в заявката, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Стоката, се прилагат правилата на куриерската фирма за оставяне на известие за доставка. Ако  Клиентът не се свърже с куриерската фирма в указания му срок,  Договорът за продажба се прекратява автоматично и Стоката се връща на Доставчика. Куриерските разходи за доставка до адреса, посочен в поръчката, и обратно до Заначтчийницата са за сметка на Клиента и Клиентът е длъжен да ги заплати на Доставчика в срок до 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на електронно (имейл) уведомление от Доставчика до Клиента по банковата сметка на Доставчика, посочена в уведомлението.

В случай, че Клиентът желае да пренасочи пратката на Стоките на друга дата и на друг адрес, различен от адреса, посочен в потвърдената поръчка, Клиентът следва да заплати допълнителните разходи за доставка съгласно тарифата на куриерската фирма.

Рискът от загуба или повреда на Стоката преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посоченото от него трето лице (получател на стоката) приеме Стоката от куриера.

 1. Право на отказ

Клиентът има право да упражни правото си на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и да върне доставените Стоки без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или договорна неустойка. Правото на отказ се упражнява от Клиента при спазване на следните условия:

 • Срокът, в който отказът следва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка на Стоките.

 • Преди изтичането на горепосочения срок Клиентът следва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от Договора за продажба в писмен вид, като:

 • попълни и използва стандартния формуляр, публикуван на сайта на Доставчика;

 • изпрати изявление за отказ по електронна поща на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като посочи изрично своето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, както и банковата сметка и титуляр, по която Доставчикът следва да възстанови платената цена на Стоките.

 • Доставчикът изпраща до Клиента потвърждение за получаването на отказа без неоснователно забавяне, по посочения от Клиента адрес на електронна поща.

 • Клиентът следва да върне на Доставчика Стоките, по отношение на които упражнява правото си на отказ, заедно с издадената касова бележка или фактура и попълнения стандартен формуляр. Ако правото на отказ се упражнява посредством изявление от Клиента, изпратено по електронна поща, Клиентът е длъжен да върне Стоките, заедно с издадената касова бележка или фактура, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на изявлението.

 • Стоките следва да бъдат върнати в Заначтчийницата лично или изпратени по куриер до „ХЕНДКРАФТС.БГ“ ООД на адрес: гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 83, Получател: „ХЕНДКРАФТС.БГ“ ООД, за “Занаятчийницата”. Разходите за връщането на Стоките са за сметка на Клиента.   

 • Стоките следва да бъдат върнати в състоянието, в което са били доставени на Клиента, в оригиналната им опаковка, без да са с нарушен вид или употребявани извън необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Стоки, които не отговарят на тези условия, не се приемат.

 • При изпълнение на горните условия Доставчикът ще възстанови на Клиента цената на върнатите Стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомлението за отказ от Договора за продажба, по посочената от Клиента банкова сметка. Доставчикът има право да отложи възстановяването на сумите до датата на получаване на върнатите Стоки.

При горепосочените условия, вместо отказ от Договора за продажба Клиентът има право да поиска замяна на Стоките с други Стоки, предлагани чрез Онлайн магазина. Евентуалната разлика в цените на върнатите Стоки и на Стоките, с които те се заменят, се доплаща от Клиента при условията на наложен платеж или се възстановява от Доставчика по посочената от Клиента банкова сметка, в зависимост от случая. 

 1. Ограничения на правото на отказ

На основание чл. 57 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на потребителите, Клиентът няма право на отказ за слените видове Стоки, предлагани чрез Онлайн магазина:

 • запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, в т.ч. шампоани, кремове, лосиони, козметика и др.

 • Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката;

 • вестници, периодични издания или списания;

 • Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно индивидуалните изисквания на Клиента.

 1. Гаранция. Право на рекламация

При несъответствие на закупената Стока с Договора за продажба, Клиентът има правото да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция. В допълнение към тази гаранция, Доставчика може да добави и търговска гаранция към продуктите си.

Гаранционният срок започва да тече считано от датата на доставка на Стоките. В този срок Клиентът може да предяви рекламация за всяко несъответствие на дадена Стока с договореното, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието. Рекламациите се предявяват:

 • на място в Ателието, на адрес: гр. Тетевен, 5700, ул. „Иван Вазов“ № 83, Получател: „ХЕНДКРАФТС.БГ“ ООД, за “Занаятчийницата”, в рамките на работното време.

 • по куриер, адресиран до “Занаятчийницата” , гр. Тетевен, 5700, ул. „Иван Вазов“ № 83, Получател: „ХЕНДКРАФТС.БГ“ ООД. В този случай разходите за експедиране на Стоката са за сметка на Доставчика.

Основателните рекламации се удовлетворяват в срок от 1 (един) месец, считано от датата на предявяването им, по един от следните два начина:

 • замяна на Стоката с нова; или

 • извършване на ремонт на Стоката;

В случай, че замяна или ремонт на Стоката не са възможни поради естеството на Стоката или ако Клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, Клиентът може да поиска разваляне на Договора за продажба и възстановяване на заплатената от него цена на Стоката. Цената се възстановява в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на искането на Клиента за разваляна на Договора за продажба, по посочената от Клиента банкова сметка, но не по-рано от датата на връщане на дефектната/несъответстваща Стока на Доставчика.

Гаранцията не е валидна и Доставчикът не носи отговорност за несъответствия/дефекти в случай, че:

 • Клиентът е използвал или съхранявал Стоката неправилно, недобросъвестно или не по предназначение;

 • Стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти;

 • Върху Стоката е приложена тежест, температура или влажност извън предвидените в указанията/упътванията за нейното използване и извън обичайните за такъв вид стоки условия на съхранение, поддръжка и експлоатация;

 • Когато Стоката е продадена с отстъпка именно поради посочения в рекламацията дефект/несъответствие.

Извън законовата гаранция, някои от Стоките могат да имат и търговска гаранция, приложена към тях. Ако условията по търговската гаранция са по-благоприятни за Клиента от тези на законовата гаранция, ще бъде прилагана търговската гаранция.

НИЕ СМЕ НА ВАША СТРАНА! За вас, всички наши Клиенти, ние, екипът, сме в готовност да отговорим на всякакви въпроси, свързани с използването на Уебсайта и със закупуването на Стоки посредством Електронната ни Система за Тъерговия. Подробна информация за начините за връзка с нас е налична в Уебсайта.

 

Последна промяна на 11.02.2023 г.
© "ХЕНДКРАФТС.БГ" ООД